Data wejścia w życie Regulaminu: 15 lipca 2018 roku

Regulamin Zwiedzania Muzeum Świat Iluzji

Muzeum Świat Iluzji sp. z o.o.
ul. Rynek Starego Miasta 21
00-273 Warszawa
Nip: 1132936609
Regon: 366932467

§ 1 Udostępnianie ekspozycji Muzeum

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.swiatiluzji.pl lub www.museumworldofillusion.com.
  Muzeum zastrzega sobie prawo otwarcia i zamknięcia także w inne dni niż określone w ust. 1 powyżej w sytuacjach losowych. Informacja o tym będzie dostępna na Facebooku.
 2. Wejście na wystawy Muzeum jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach i na stronie internetowej Muzeum.
 3. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób w budynku Muzeum jest ograniczona.

§ 2 Kasy, zakup biletów

 1. Kasy mogą prowadzić wyłącznie sprzedaż biletów uprawniających do wstępu w dniu, w którym dokonywany jest zakup.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży biletów oraz całkowitego wstrzymania wejść na wystawy Muzeum w związku z osiągnięciem dopuszczalnej liczby zwiedzających przebywających w budynku Muzeum.
 3. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zachowania paragonu, faktury lub potwierdzenia dokonania przelewu bankowego, stanowiących dowód zakupu biletu.
 4. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują wybrane karty płatnicze. Kasy mogą, ale nie muszą, akceptować płatności w innych walutach, po kursie wymiany ustalonym przez Muzeum.
 5. Osoba kupująca bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa po okazaniu pracownikowi obsługi Muzeum dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Bilet należy zachować aż do momentu opuszczenia Muzeum.
 7. Skasowanie biletu następuje poprzez zeskanowanie umieszczonego na nim kodu przez czytnik lub przez fizyczne przerwanie biletu.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie biletu (lub samego kodu) osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się do Muzeum kilku osób z tym samym biletem, upoważniona do skorzystania z wstępu na wystawy Muzeum będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 9. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji, w której bilet nie został wykorzystany z winy Muzeum.
 10. Bilety dostępne są także w sprzedaży internetowej (on-line). Szczegółowe zasady zakupu określone są w regulaminie zakupu biletów on-line.
 11. Sprzedaż biletów grupowych obywa się przez kontakt emailowy contact@museumworldofillusion.com lub przez stronę internetową. Wymagana jest przedpłata.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r., poz. 922) osoba podająca dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Muzeum dla potrzeb prowadzenia sprzedaży biletów.

§ 3 Rodzaje biletów

 1. Rodzaje biletów i ceny zostały określone na stronie internetowej. Ogólne zasady są następujące:
  1. dzieci poniżej 5 roku życia – wstęp bezpłatny;
  2. bilet normalny – przysługuje osobie pełnoletniej;
  3. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 18. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom do wieku 24 lat (po okazaniu legitymacji studenckiej), niepełnoletnim posiadaczom Karty Polaka (po okazaniu Karty Polaka) oraz niepełnoletnim osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej), seniorom powyżej 65. roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do zniżki);
  4. grupy szkolne – bilet grupowy dla wycieczek szkolnych liczących minimum 10 osób, nauczyciele – wstęp bezpłatny;
  5. grupy zorganizowane – bilet przysługuje zorganizowanej grupie liczącej minimum 10 osób. Przewodnik – wstęp bezpłatny;
  6. bilet rodzinny – ze zniżką dla osób posiadających spersonalizowaną Kartę Dużej Rodziny oraz dla maksymalnie dwóch osób dorosłych z minimum dwójką dzieci.

§ 4 Zasady przebywania zwiedzających na terenie Muzeum

 1. Bilet na wystawy Muzeum uprawnia do jednokrotnego wejścia wyłącznie na wystawy. Opuszczenie terenu wystaw (wyjście przez bramki) jest jednoznaczne z zakończeniem zwiedzania.
 2. Zwiedzanie ma charakter indywidualny, Muzeum nie zapewnia przewodników.
 3. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni bez zezwolenia Muzeum.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą przebywać na terenie Muzeum bez opieki osoby dorosłej.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu dla zwiedzających do dowolnej części Muzeum.
 6. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości i o ile dotyczy więcej niż 20 procent eksponatów, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Wyłączenie dostępu zwiedzających do dowolnej części Muzeum lub wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum lub innych osób wyznaczonych przez Muzeum.
 10. Z eksponatów należy korzystać zgodnie z instrukcjami pracowników Muzeum lub innych osób wyznaczonych przez Muzeum oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty.
 11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
 12. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Muzeum należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Muzeum lub innym osobom wyznaczonym przez Muzeum.
 13. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.
 14. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 15. Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna, niechroniona szatnia. Szatnia nie jest monitorowana. Za rzeczy pozostawione w szatni Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5 Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 1. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich przebywa na terenie Muzeum z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 2. W wypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych – maksymalnie 10 dzieci.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.

§ 6 Zakazy

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie Muzeum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia Muzeum. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
  1. wynoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren;
  2. przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza przeznaczone dla nich miejsca;
  3. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum;
   wprowadzania na teren Muzeum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników, psów asystujących;
  4. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
   wnoszenia na teren Muzeum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  5. wnoszenia i wprowadzania na teren Muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń oraz jeżdżenia na nich;
  6. prowadzenia działalności handlowej;
  7. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Osoby naruszające zakazy wskazane w zostaną wyproszone z terenu Muzeum.
 4. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

§ 7 Zasady szczegółowe dotyczące poszczególnych atrakcji

 1. Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją obsługi danego eksponatu.
 2. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy eksponatach.
 3. Instrukcja bezpieczeństwa znajduje się przy wybranych eksponatach.
 4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zapisów znajdujących się na instrukcji obsługi danego eksponatu i/lub Pracownika Muzeum.
 6. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Muzeum należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Muzeum.

§ 8 Zwroty

 1. Nie ma możliwości zwrotu biletów, z wyjątkiem biletów grupowych. Zwrot biletów grupowych dokonuje się, o ile zgłoszenie zwrotu zostało dokonane na 7 dni przed planowaną datą zwiedzania. Zwrot części biletów grupowych jest możliwy pod warunkiem, że pozostała w rezerwacji liczba biletów jest nie mniejsza niż 10.
 2. W wyjątkowych sytuacjach losowych jest możliwości przeniesienia wizyty na inny termin po kontakcie emailowym z pracownikiem Muzeum.

§ 9 Bezpieczeństwo

 1. Teren Muzeum jest objęty systemem monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa Zwiedzających.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren Muzeum nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w Regulaminie.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum i ochrony
 5. Ewakuacja nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

§ 10 Procedura reklamacji

 1. Prawo do składania reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 2. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: contact@museumworldofillusion.com lub pisemnie na adres Sprzedającego [Warszawa 00-272 ul. Rynek Starego Miasta 21] z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji do Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sprzedający niezwłocznie wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum oraz w kasach Muzeum.
 2. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Zwiedzający, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, jest zobowiązany do opuszczenia budynku na prośbę pracownika Muzeum. W takiej sytuacji zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Muzeum w danym dniu ani zwrot należności za bilet.
 4. Muzeum jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Muzeum oraz w kasach Muzeum.